Stöd budkaveln "Det finns ingen plan(et) B" !

Rio+20

Stöd budkaveln "Det finns ingen plan(et) B" och uppmana Sverige och EU att agera för en rättvisare miljöpolitik inför miljötoppmötet Rio +20.

Den 18-23 juni 2012 samlas folkrörelser, regeringar och företag till FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Rio de Janeiro. Samtidigt arrangerar folkrörelser från hela världen ett alternativt möte med fokus på mänskliga rättigheter och miljörättvisa. Toppmötet är en uppföljning av miljökonferensen 1992 och kallas därför Rio+20 (tjugo år senare).

Tidigare FN-konferenser och påtryckningar från folkrörelser har lett till värdefulla förändringar på flera områden. Men insatserna har varit otillräckliga. Problemen har blivit alltmer globala och miljöbelastningen allt större. Ekosystemen håller på att kollapsa, haven är utfiskade och temperaturen stiger med översvämningar och torka som följd. Förra året ökade exempelvis Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser med 11 procent, när de skulle behöva minska kraftigt. Då har vi ändå inte räknat in de utsläpp som förorsakas av vår konsumtion av varor som tillverkas i fattiga länder. Om alla på jorden skulle konsumera som den genomsnittlige svensken skulle vi behöva drygt 3 jordklot. Redan nu utnyttjas nästan två tredjedelar av våra ekosystem över sin återhämtningsförmåga.

Samtidigt har makten förskjutits från demokratiska processer

till storföretag som förväntas ta ansvar och reglera sig själva. Demokratisk styrning och lagstiftning har ersatts av en övertro på att marknaden och tillväxten ska lösa miljöproblemen och världshungern. Det har lett till ökade ekonomiska klyftor och ökade konflikter, ofta om naturresurser och mark. En nödvändig omställning av den rådande utvecklingsmodellen har skjutits på framtiden. Vi ser hur begreppet grön ekonomi används för att legitimera att miljö och klimat blir handelsvaror på en marknad, något som riskerar att öka de sociala klyftorna i världen.

Sverige och EU bör därför inför och under FN:s konferens för hållbar utveckling i Rio de Janeiro agera för:

√ folkligt inflytande över miljöpolitiken och stärkt rättsligt skydd av miljön och mänskliga rättigheter
√ att miljö och mänskliga rättigheter inte blir handelsvaror
√ rättvis omställning på lokal, nationell och internationell nivå
√ klimat- och miljörättvisa och internationell solidaritet

Dessa föreningar står bakom budkaveln (längst ner under Kampanj 2012).

Vill du skriva ut appellen? Den hittar du längst ner under Kampanj 2012 .

Email address / Correo electrónico